Informační memorandum pro smluvní strany

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky firmy BODY-UP s.r.o.

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Rádi bychom Vám v tomto informačním memorandu poskytli přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.


Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

BODY-UP, s.r.o. se sídlem v Brně, Dělnická 1222/53, 624 00, IČO: 29366691, je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. Pokud v tomto informačním memorandu ani na našich webových stránkách www.body-up.cz nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat:

Emailem: studio@body-up.cz

Telefonicky: 777 624 906

Poštou: Dělnická 1222/53, Brno 624 00

 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

 1. identifikační a adresné údaje: zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození

 

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás.

Od Vás, zejména:

 • na základě Vašich žádostí a dotazů
 • při telefonické komunikaci
 • při komunikaci prostřednictvím e-mailu
 • i jiné písemné komunikaci, nebo
 • při osobní komunikaci na pobočce nebo v jiných prostorech.


Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Pro splnění původního účelu můžeme osobní údaje zpracovávat pro jiné (právní) účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely zpracování uvádíme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 1. jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, vyřizování Vašich žádostí
 2. účely uvedené ve Vámi podepsaném souhlase o zpracování osobních údajů


Jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, vyřizování Vašich žádostí

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv (smlouvy o pronájmu), a související komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

Kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresné údaje: zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození

Příjemci osobních údajů:

Momentálně jediným zpracovatelem Vašich osobních údajů je studio BODY-UP.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání jednání o smlouvě, po dobu trvání smlouvy a po dobu lhůt, kdy mohou smluvní strany uplatňovat práva a povinnosti ze smlouvy.


Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely: 

 • zprostředkování komunikace mezi potenciálním klientem a Vámi

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete zcela dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat. Neudělení tohoto souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na náš smluvní vztah, pro který tento souhlas není potřebný. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů:

Emailem: studio@body-up.cz

Telefonicky: 777 624 906

Poštou: Dělnická 1222/53, Brno 624 00.


Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a Vaše soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich údajů je pouze manuální. Správcem i zpracovatelem je majitelka firmy BODY UP s.r.o. Lenka Geidlová. Učinili jsem taková opatření, aby k Vašim osobním datům měla přístup pouze Lenka Geidlová. Zachováme mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních i jiných), o nichž se dozvíme při výkonu své práce.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území České republiky.

 

Jaká jsou Vaše práva?
Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

 • Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že:
  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
  • vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; nebo
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné: 

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že
  • zpracovávané osobní údaje nejsou přesné; 
  • zpracování je protiprávní;
  • zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo
  • vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedeme v daných dokumentech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zruším. O tom Vás budu předem informovat.

 • Právo na přenos. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a zároveň bude zpracování automatizované (v současné době není), máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
 • Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorovaného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR.

Ve firmě BODY-UP s.r.o. nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

 • Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:
  • pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; nebo
  • pro účely oprávněných zájmů správce i třetí strany.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

V případě uplatnění jakéhokoli výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

BODY-UP s.r.o.

Provozní doba

Po–Pá  9.00–19.00
So  dle objednávek

BODY UP s.r.o.
Dělnická 1222/53
624 00 Brno-Komín

tel.: +420 777 014 983
studio@body-up.cz

Chcete se objednat?